Obavijesti

15/02/2023

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

I. PRAVNI TEMELJ, OBVEZNIK, OBRAČUN

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića propisan je Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22) i Odlukom o gradskim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 05/17, 12/17, 19/20, 22/21).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju: alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Pule.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Pule, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.

II. OBRAČUNSKO RAZDOBLJE, ROKOVI, PLAĆANJE

Porez na potrošnju obračunava se za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu i plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska kamata. 

Obveznici poreza na potrošnju obvezni su nadležnom upravnom tijelu Grada Pule dostavljati obračunati porez na potrošnju na propisanim PP-MI-PO obrascima do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Uplatni račun poreza na potrošnju za obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Pule: IBAN: HR 95 2360 0001 8359 0000 6, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, uz obveznu naznaku modela "68", s pozivom na broj odobrenja "1708-OIB OBVEZNIKA". 

III.  DOSTAVLJANJE OBRASCA PP-MI-PO (mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju)

PP-MI-PO obrazac može se dostaviti:

  1. elektronski, putem FINA certifikata (kartice), koristeći pri tome linkhttps://www.infoprojekt.hr:9000/webporezi/login/5 pod nazivom Mjesečna prijava poreza na potrošnju. Link se nalazi na web stranici Grada Pule – Pola www.pula.hr
  2. osobno u gradsku pisarnicu Grada Pula-Pola na adresi Stara tržnica 1
  3. poštom: Grad Pula, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, Odsjek za proračun i i naplatu prihoda, 52100 Pula, Polanijev prolaz 2
  4. elektronski, na mail adresu  pisarnica@pula.hr

Napomena:  PP-MI-PO obrasci koji se dostavljaju moraju biti ovjereni/ potpisani od strane poreznog obveznika ili knjigovodstvenog servisa kao opunomoćenika. 

IV. TUMAČENJE POJMA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA

Člankom 22. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22) propisano je da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.  Člankom 4. stavkom 3. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine” broj 72/13, 121/19, 22/20) propisano je koji se proizvodi smatraju bezalkoholnim pićima u smislu toga zakona. Slijedom navedenog, citiranim zakonskim odredbama propisano je što je predmet oporezivanja porezom na potrošnju odnosno koje se vrste pića smatraju alkoholnim i bezalkoholnim pićem.

V. KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe prema Zakonu o lokalnim porezima („Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22), članak 56. stavak 1. do stavak 4. : Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku i to:

Novčane kazne za propisani navedeni prekršaj iznose:

  • za fizičku osobu od 10,00 do 660,00 eura / 75,35 do 4.972,77 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 /  
  • za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost od 130,00 do 1.990,00 eura / 979,49 do 14.993, 66 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 / 
  • za pravnu osobu od 260,00 do 3.310,00  eura / 1.958,97 do 24.939,20 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 /, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi od 130,00 do 1.320,00 eura / 979,49 do 9.945,54 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 /.

VI.  PROPISI

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula-Pola („Službene novine“ GradaPule broj 05/17, 12/17 i 19/20, 22/21)
Zakon o lokalnim porezima(“Narodne novine”, broj 115/16,101/17,114/22)
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića(„Narodne novine” br. 72/13, 121/19 i 22/20)