Obavijesti

05/09/2022

Prijava štete od suše

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina, odnosno dugotrajne suše na području Istarske županije, pokrenuta je procedura utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode.
Pozivamo sve poljoprivrednike koji se poljoprivredom bave na području Grada Pula-Pola, a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, da dostave podatke o nastaloj šteti.
Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je prirodna nepogoda proglašena, ali će temeljem prikupljenih podataka Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule utvrditi preliminarnu visinu štete i utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko postoje, izvijestiti Gradonačelnika koji će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) Županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.
Podaci o nastaloj šteti podnose se na obrascu, koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Pula-Pola na https://www.pula.hr ili osobno u pisarnici Grada Pula-Pola.

Ispunjeni i potpisani obrazac moguće je predati u pisarnicu Grada Pula-Pola na adresi Stara tržnica 2, Pula (sa naznakom „za Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – prijava štete od suše“) u uredovno radno vrijeme pisarnice (ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 08:00 – 12:00 sati i srijeda od 12:00 – 15:00 sati) ili na e-mail: ppn@pula.hr

Prijave nastale štete podnose se do 20. rujna 2022. godine.

 

Gentili concittadine e concittadini,

a causa della situazione idrologica estremamente sfavorevole e del lungo periodo senza precipitazioni che ha causato una siccità prolungata anche sul territorio della Regione Istriana, è stata avviata la procedura che ha ad oggetto l’individuazione delle possibili condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.
Si invitano tutti i produttori agricoli che si occupano di agricoltura sul territorio della Città di Pula-Pola e che sono iscritti nel Registro degli agricoltori, a trasmettere la segnalazione dei danni subiti.
La possibilità di presentare i dati sui danni subiti non significa ancora che sia stata dichiarato lo stato di calamità naturale, ma sulla base dei dati raccolti, la Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali della Città di Pula-Pola, determinerà l'importo preliminare dei danni e accerterà se sussistono i presupposti per dichiarare lo stato di calamità naturale e, in tal caso, si informerà il sindaco che, ai sensi della Legge sulla mitigazione e l’eliminazione delle conseguenze dovute a calamità naturali ("Gazzetta Ufficiale", n. 16/19), proporrà al Presidente della Regione Istriana di proclamare lo stato di calamità naturale.
È possibile trasmettere i dati sui danni subiti sull’apposito modulo che è reperibile sul sito web della Città di Pula-Pola https://www.pula.hr o presso l’ufficio protocollo della Città di Pula-Pola.

Il modulo compilato e firmato va presentato pressol’ufficio protocollo della Città di Pula-Pola all’indirizzo Mercato vecchio 2, Pola (con la dicitura “per la Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali - segnalazione danni siccità”) durante l’orario d'ufficio (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e mercoledì dalle 12:00 alle 15:00) o all'e-mail: ppn@pula.hr

È possibile presentare le segnalazioni fino al 20 settembre 2022.