Natječaji i nadmetanja

18/03/2024

Obavijest za testiranje: Referent I za likvidaturu, obračun plaća i drugih primitaka - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

OBAVIJEST

u svezi oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma Grada Pula-Pola, Odsjek za računovodstvo, na radno mjesto Referent I za likvidaturu, obračun plaća i drugih primitaka - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada Pula-Pola dana 20.02.2024. godine, obavještavamo sljedeće kandidate navedene pod dodijeljenom šifrom koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa:

1. PH96526

2. MU38517

da će se pisani dio testiranjaprovesti dana 27.03.2024. godine, s početkom u 9:00 satiu prostorijama Komunalne palače Grada Pula-Pola, u Puli, na adresi Forum 1.

RASPORED TESTIRANJA

9:00 sati
Identifikacija kandidata.

9:05 - 10:05 sati
Provjera znanja - pisani test iz poznavanja propisa iz područja:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 (ispr.), 123/17, 98/19, 144/20),

2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/2021),

3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 158/2023).

Istoga dana, 27.03.2024. godine, kandidatima koji su pristupili testiranju predočit će se rezultati testiranja te će se nakon predočenja rezultata testiranja provesti intervjusa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju. Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma Grada Pula-Pola rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.

Pula, 18.03.2024.

Povjerenstvo za provedbu oglasa