Održavanje kanala Pragrande

PODIJELI
17 / 08 / 2011
U sklopu programa redovnog održavanja oborinskog sustava odvodnje na području grada Pule, djelatnost kanalizacije ovog će tjedna nastaviti sa aktivnostima održavanja otvorenog kanala Pragrande. U proljeće su realizirane aktivnosti na čišćenju prve faze otvorenog kanala Pragrande na dionici od naselja Šikići - Škatari preko naselja Valdabek do Medulinske ceste (do benzinske stanice OMV). Naime, u sklopu ovotjednih aktivnosti planira se početak radova na održavanju druge faze kanala (na dionici od OMV-a do P.C. Croatia osiguranja). U cilju nesmetane i efikasnije odvodnje, odnosno protočnosti oborinskih voda gravitirajućeg slivnog područja koje obuhvaća naselje Gregovicu, Šikiće-Škatare, Istočnu poslovnu zonu, područje Pragrandea i obilaznicu, uz strojne radove radit će se i ručnim uklanjanjem šiblja, raslinja, trstike, trave te nagomilanog mulja, sa utovarom i odvozom istog na gradski deponij. Predmetni radovi bi prema planu trebali biti dovršeni u roku od mjesec dana. Cilj poduzetih aktivnosti na čišćenju otvorenog kanala Pragrande je sposobnost prihvata veće količine vode i iste kanalizirati ka Pulskom zaljevu te izbjeći plavljenje grada prilikom većih padalina.