Pokrenut proces stvaranja zajedničkih baza podataka komunalnih poduzeća i gradske uprave Grada Pule

PODIJELI
03 / 01 / 2011
Na inicijativu gradonačelnika Borisa Miletića pokrenut je proces stvaranja zajedničkih baza podataka komunalnih poduzeća i gradske uprave Grada Pule, a što je preduvjet realizacije projekta uvođenja "Zajedničkog računa" za usluge komunalnih poduzeća i Grada Pule. "Zajednički račun" slao bi se fizičkim i pravnim osobama u Puli i objedinjavao sve naknade za usluge komunalnih poduzeća Pula Herculanee i Vodovoda Pula, te gradske uprave, a što bi pojednostavilo plaćanje i umanjilo naknade. Ovim projektom smanjiti će se troškovi i ubrzati poslovanje u komunalnim poduzećima i gradskoj upravi.

Sukladno tome Pula Herculanea d.o.o. pokrenula je proces ažuriranja svojih baza podataka, a vezano uz naplatu naknade za odvoz komunalnog otpada i za odvodnju i pročišćavanje. Naime, usporedbom baza podataka Vodovoda i Herculanee uočene su znatne razlike u broja obveznika po pojedinim naknadama. Temeljem izvršene prethodne kontrole nadzorne službe Pula Herculanee upućeni su dopisi na preko 500 adresa kako bi se utvrdilo činjenično stanje  te uskladili podaci u bazama Pula Herculanee.

Odlukom o priključenju na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda Grada Pule iz 2001. godine jasno su utvrđeni uvjeti i način priključenja objekata na javni kanalizacijski sustav. Na žalost, postoji znatan broja tzv. "ilegalnih priključaka" koji znatno opterećuju sustav, budući da ti priključci nisu uzeti u obzir prilikom projektiranja i održavanja sustava, a mogu znatno utjecati na njegov rad.

Izmjenom Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je stupio na snagu 1.10.2007. propisano je da se za sve građevine za koje je izdana građevinska dozvola u periodu od 19.6.1991. do 1.10.2007. umjesto uporabne dozvole izdaje "uvjerenje za uporabu" za koje je potrebno samo da je građevina u pogledu vanjskih gabarita i namjene izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom. U postupku izdavanja Uvjerenja nije predviđen tehnički pregled te nije moguće provjeriti je li građevina legalno spojena na komunalnu infrastrukturu. U tom smislu novi je zakon izuzetno pogodovao investitorima, a umanjio mogućnost legalnosti priključka komunalnim poduzećima. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je nužna revizija stanja priključaka objekata na komunalnu infrastrukturu.

Usporedbom postojećih podataka sa stanjem na terenu utvrđene su određene nesukladnosti. Kod ilegalnih priključaka utvrđuje se tko je investitor te je li poštovana procedura i plaćene sve naknade za priključenje. U slučajevima kada se utvrdi nelegalno priključenje na sustav kanalizacije pokreće se postupak  sukladno Odluci o priključenju Grada Pule.

Pula Herculanea će u svih do sada otkrivenih 500-tinjak slučajeva u kojima su otkrivene nesukladnosti između podataka u evidencijama i stanja na terenu poduzeti sve pravne mjere kako bi se postojeća situacija riješila, tj. utvrdilo činjenično stanje te korisnici uveli u baze podataka sukladno važećim odlukama i zakonskim propisima. U interesu je svih osoba čiji su objekti da se ovo čim prije napravi, pa stoga molimo građane i poslovne subjekte da po primitku dopisa Pula Herculanee kontaktiraju službu kanalizacije u Pula Herculanei na broj telefona 638 417, putem faxa: 500 031 ili na e-mail:vladimir.brscic@herculanea.hr