Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
01 / 10 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je uz nazočnost gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 17. rujna do 30. rujna 2010. godine.

U navedenom je razdoblju doneseno ukupno sedamnaest akata. Donesen je Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu vijećnice Lovorke Tomičić. Odluka o agrotehničkim mjerama usvojena je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. rujna, Amandman na koji je ovim Zaključkom dano pozitivno mišljenje postao je sastavni dio te Odluke, a njime je detaljnije objašnjen pojam iz akta.

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika. Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje predstavničko tijelo Grada, na prijedlog gradonačelnika, i to unutar raspona od 1,00 do 6,00. Dakle, ovim Zaključkom utvrđen je prijedlog Odluke o koeficijentima u gradskoj upravi, a Odluka je, u neizmijenjenom obliku, usvojena na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.    Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula. Odluka je iz nadležnosti Gradskog vijeća. Poslovnim planom trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula za 2010. godinu predviđena su sredstva za potrebe poslovanja Društva iz povećanja temeljnog kapitala u ukupnom iznosu od 4.470.000,00 kn. Od planiranog iznosa povećanja temeljnog kapitala Grad Pula bi učestvovao s 51% odnosno 2.279.700 kn i Istarska županija s 49% odnosno 2.190.300,00 kn, time da bi poslovni udjeli u Društvu ostali nepromijenjeni. Predmetni iznos od 2.279.700,00 kn za povećanje temeljnog kapitala društva Kaštijun d.o.o. Pula planiran je Proračunom Grada Pula za 2010. godinu.

Donesen je Zaključak o prihvatu Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji s CARNet-om. Temeljem ovog Sporazuma postavljaju se osnove za razvoj daljnje suradnje Grada Pule i CARNet-a na razvoju elektroničke komunikacijske mreže i usluga s ciljem povezivanja gradskih društava i ustanova u gradsku mrežu. Donesena je Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Forum br. 13 (Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Pula). Područnom uredu za katastar Pula Državne geodetske uprave daje se na uporabu dodatni  prostor na adresi Forum 13., uz onaj koji ured već koristi u toj zgradi, na određeno vrijeme od 10 godina, bez naknade.

Donesen je Pravilnik za održavanje ljetnih programa u Amfiteatru. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik iz 2007. godine. Novi Pravilnik proizašao je iz rasprava vođenih o ovoj temi s ciljem otklanjanja poteškoća koje su primijećene u dosadašnjoj praksi. Povjerenstvo će, dakako, i dalje kontinuirano raditi na unapređenju procedure za dobivanje termina za održavanje manifestacija u Amfiteatru držeći se i dalje pritom osnovnih načela koja promiče Statut Grada, te voditi računa da odabrani programi kvalitetom udovoljavaju standardima primjerenim za održavanje u prostoru koji ima status kulturnog dobra od nacionalnog značaja.

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 17. rujna do 30. rujna 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.