Održana tiskovna konferencija o donesenim aktima Gradonačelnika

PODIJELI
15 / 07 / 2010
Gradonačelnik Boris Miletić je uz nazočnost gradskih pročelnika održao konferenciju za medije o aktima donesenim u razdoblju od 7. srpnja do 14. srpnja 2010. godine.

U navedenom je razdoblju doneseno ukupno dvanaest akata. Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela u trgovačkom društvu IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet. Grad Pula je 2008. godine pokrenuo inicijativu za pristupanje u članstvo društva IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o. Buzet radi sudjelovanja u zajedničkom upravljanju i korištenju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda malih naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji. Slijedom toga, sada su se ostvarili formalno-pravni preduvjeti za pristupanje Grada u članstvo društva na način da Grad i Istarska županija sklope ugovor o podjeli i prijenosu dijela poslovnog udjela, te nakon toga Skupština društva donese Odluku o davanju suglasnosti na navedeno.

Donesen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih i novih javnih radova na izgradnji objekta OŠ Veli Vrh - Faza I. Odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća - predlaže se odluka sastavljena sukladno odredbama i uvjetima Zakona o javnoj nabavi. Naime, tijekom izvođenja ugovorenih radova uočena je potreba za dodatnim radovima koji nisu uključeni u projekt i pripadajuće troškovnike, kao i potreba izvođenja novih radova. Kako su, međutim, tijekom izvođenje radova izgradnje, određeni radovi izvedeni i u manjim količinama od količine iz ponudbenog troškovnika, projekcija okončane situacije za sve građevine (osnovna škola, dječji vrtić, mjesni odbor/energetski blok) iznosi 9.742.402,31 kn više u odnosu na okvirni sporazum (17,31% više), a ne 13.834.665,28 kn (jer prema Zakonu o javnoj nabavi je potrebno ugovoriti samo veće količine radova, a manje izvedene količine se iskazuju samo u okončanom obračunu).

Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima. Odluka se donosi zbog potrebe da se na području Grada uvedu odgovarajuće naprave za zadržavanje, odnosno blokadu nepropisno parkiranog vozila. Ovom Odlukom se točno određuju elementi kada se naprava može koristiti i način na koji se mjera provodi. Donesena je Odluka o određivanju ovlaštenika i cijeni poslova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila. Ovom Odlukom se Pula Parking d.o.o. ovlašćuje za poslove premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila i određuje se cijena tih poslova (300,00 kn po vozilu, 150,00 kn započeto premještanje).

Donesen je Zaključak o imenovanju Povjerenstva za obradu primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lučice Delfin". U cilju sveobuhvatnog i kvalitetnog sagledavanja svih primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javnog izlaganja kao i onih zaprimljenih pisanim putem, imenovano je Povjerenstvo proširenog sastava sudionika u odnosu na obvezu utvrđenu Zakonom (imenovani predstavnici strukovne udruge, sveučilišta, mjesnog odbora i Grada).

Navedeni, kao i svi ostali akti gradonačelnika doneseni u razdoblju od 7. srpnja do 14. srpnja 2010. dostupni su na službenim internetskim stranicama Grada Pule u poglavlju'Akti gradonačelnika'.