Novosti

25/05/2010

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 31. svibnja 2010. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći DNEVNI RED 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 19.04.2010.godine
 3. Donošenje Odluke o
  a)      davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 188/10 od 23. travnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport"
  b)      davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 190/10 od 23. travnja 2010. godine Javne ustanove "Pula Sport
 4. Donošenje Odluke  o
  a)      izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
  b)      iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 5. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2010. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2009. godinu
 8. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2009. godinu
 10. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa


 Materijale za predložene točke dnevnog reda možete preuzeti ovdje