Novosti

21/03/2010

1. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M  1.sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 13. srpnja 2006. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I  R E D

1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

 1. Usvajanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Pule u svibnju 2006. godine
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pula Parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. travnja 2006. godine
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad Plinarom d.o.o. u poslovnoj 2005. godini
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2005. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. sa sjednice održane 26. travnja 2006. godine
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. ožujka 2006. godine
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 9. ožujka 2006. godine
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2005. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. svibnja 2006. godine
 8. Donošenje Rješenja o imenovanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita (Media Lab d.o.o. Pula)
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju informacije o stanju projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o komunalnom redu
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (MO Štinjan, Vidikovac, Gregovica, Nova Veruda, Valdebek, Šijana, Veli Vrh i Stari Grad)
 13. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za izradu II. faze karte buke grada Pule
 14. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za popravak uređaja na AP za praćenje kakvoće zraka Stoja - Fižela, te za godišnje održavanje uređaja na AP Stoja Fižela