Novosti

21/03/2010

4. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M  4. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 3. kolovoza 2006. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I  R E D

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule u lipnju 2006. godine
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Grada Pule
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova
 4. Donošenje Zaključka o pristupanju pripremnim radnjama za uspostavu prijateljstva i međusobne suradnje između gradova Pule i Villefranche-de-Ruorguea
 5. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja obrta za trgovinu, transport i iznajmljivanje «MARINO M» u produženom radnom vremenu
 6. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja grada Pule
 8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti radi sklapanja Ugovora o uporabi javnih površina radi postave ljetnih terasa
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama
 10. Donošenje Odluke o obliku, sadržaju i načinu uporabe taksi oznaka
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu javne površine
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog materijala
 13. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine k.č.br. 1149/2 k.o. Pula iz javnog dobra (MO Šijana)
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan posebnih dijelova građevine u Puli, 43. istarske divizije br. 91 (Damiani Maria)
 15. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave (Sipić čuro)
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju tabularne isprave (BM EUROMONT d.o.o.)
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prethodne Nagodbe u predmetu Banko Davor i dr.
 18. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnom plaćanju duga (Jastreb d.o.o.)
 19. Donošenje Zaključka o davanju punomoći za ishodovanje lokacijske dozvole (Suvada Botonjić)
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za brisanje prava služnosti na nekreninama k.č.br. 5132/45, 5144/2 i 5131/11, sve k.o. Pula
 21. Donošenje Zaključka o brisanju Radola Šverko Silve sa Liste prvenstva za davanje stanova u najam za 2006.-2008. godinu
 22. Donošenje Zaključka o prihvatu Nagodbe u predmetu «Kajo GMBH» d.o.o. Pula
 23. Donošenje Odluke o priznavanju troškova uređenja poslovnog prostora u Puli, Gundulićeva br. 23
 24. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 23
 25. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda za obavljanje geodetskih usluga za potrebe utvrđivanja granice pomorskog dobra na području Grada Pule
 26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za ustupanje radova od strane naručitelja-pravnih osoba u kojima Grad Pula ima većinski udio u kapitalu
 27. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za nabavu materijala, te izradu i montažu drvenih rukohvata s inox nosačima na pet uspona u starogradskoj jezgri u gradu Puli
 28. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za pružanje usluga projektiranja - izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine gradskog stadiona «Aldo Drozina» te pomoćnog igrališta i parkirališta
 29. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja trgovačkom društvu KVARK d.o.o., u izmijenjenom radnom vremenu