Novosti

21/03/2010

6. sjednica Gradskog Poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 6. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za petak, 18. kolovoza 2006. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I  R E D

1.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva od 07. kolovoza 2006. godine (Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Rješenja o razrješenju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula)

2.      Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva od 16. kolovoza 2006. godine (Zaključak o prihvatu Aneksa Sporazuma o obročnom plaćanju duga - Brazda agraria d.o.o. Pula)

3.      Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja obrtu za trgovinu i usluge «SAXA» u produženom radnom vremenu

4.      Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pule

5.      Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

6.      Donošenje Odluke o sklapanju predugovora o prijeboju potraživanja (Modus Dea d.o.o.)

7.      Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Splitska br. 3

8.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz javnog dobra (MO Gregovica i MO Stari Grad)

9.      Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti ograničenim prikupljanjem ponuda za pružanje usluge glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika uređenja trga u naselju Kaštanjer u Puli

10.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za ustupanje radova na rekonstrukciji kružnog luka na spoju Barbalićeve i Santorijeve ulice u Puli

11.  Donošenje Zaključka o oslobađanju plaćanja naknade za uporabu javnih površina u svrhu organizacije manifestacije «Pulska noć - ulicama našeg grada»

12.  Donošenje  Zaključka o odobrenju rada prodavaonicama na malo u području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme održavanja manifestacije «Pulska noć - ulicama našeg grada».