Novosti

21/03/2010

7. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 7. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za 14. rujna 2006. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I  R E D

1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

3.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

4.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

 1. Usvajanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Pule u srpnju 2006. godine
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva od 01. rujna 2006. godine (Odluka o poništenju dijela Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pule)
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za drugo tromjesečje 2006. godine
 4. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2006. godinu (obilježavanje 15.-te obljetnice osnivanja 119. brigade)
 5. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za pružanje računovodstvenih usluga za potrebe mjesne i manjinske samouprave Grada Pule za period do kraja 2006. godine
 6. Donošenje Odluke o uporabi skloništa broj 34 u Puli na lokaciji Krležina 39 na uporabu u miru
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine (Krležina ulica kbr. 21)
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nagodbe koja je sastavni dio Zapisnika Klasa: 372-01/04-01/152, Urbroj: 2168/01-03-06-06 od 25. 04. 2006. godine (Capollicchio)
 9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave (Majnić Zdenka)
 10. Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz javnog dobra (MO Štinjan)
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 12. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji građevinskog materijala
 13. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova za vršenje usluga nadzora nad sanacijom prekopa na javnim površinama na području Grada Pule za 2003., 2004. i 2005. godinu
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za pružanje usluga projektiranja - izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine gradskog stadiona «Aldo Drozina» te pomoćnog igrališta i parkirališta
 16. Donošenje Odluke o imenovanju člana Poglavarstva u povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave - «Istarske ljekarne»
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode i nevršenju procjene štete od elementarne nepogode