Novosti

18/03/2010

77. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07),
S A Z I V A M

77. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 28. veljače 2008.s početkom u 10,30 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.
Za rad sjednice predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D

1.       Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 74. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.       Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 75. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

3.       Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata

4.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća i davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi javnih površina radi postave ugostiteljskih terasa

5.       Donošenje Odluke o darovanju - k.č. 705/4, 709/7, 709/22 i 5413/4, sve k.o. Pula (zgrada i pripadajuće zemljište OŠ-SE ˝Giuseppina Martinuzzi˝)

6.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti predstavniku suvlasnika zgrade u Puli, Giardini 2

7.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za ulaganja u poslovni prostor u predmetu Centar za inkluziju i podršku u zajednici sa sjedištem u Puli, Ujevićeva br.1

8.       Donošenje Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice - Arimpex d.o.o.

9.       Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Laginjina br.3

10.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevina u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Mutilska ulica kbr. 27 u Puli, KANY d.o.o. Pula

11.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Santoriova ulica kbr. 9 u Puli, Castrum Pula ´97. d.o.o.

12.   Donošenje Rješenja o odobravanju drugačijeg radnog vremena od propisanog trgovine OTTO BOCK ADRIA d.o.o.

13.   Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku Grada Pule