Novosti

18/03/2010

74. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 9/07),

S A Z I V A M

74. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 7. veljače 2008. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 72. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
  3. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u prvom tromjesečju 2008. godine
  4. Donošenje Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2008. godinu
  5. Donošenje Odluke o donošenju izvješća o izvršenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2007. godinu
  6. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora
  7. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Tršćanska 26.
  8. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova 23.
  9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Štefekov Andreja
  10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju gubitka prava na povrat jamčevine - Modus Dea d.o.o.