Novosti

08/03/2010

60. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 60. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 11. listopad 2007. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D(predloženi)

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 57. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 58. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule


3.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uporabi skloništa br. 36 u Puli na lokaciji u Krležinoj ulici na uporabu u miru

4.       Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2007. godinu ( 60.-ta obljetnica Pariške konferencije)

5.       Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

6.     Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule

7.       Donošenje Odluke o imenovanju člana Poglavarstva u povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (ustupanje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Augustov prolaz br. 5)

8.       Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća, te za pečenje plodina

9.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Programa provjere znanja za autotaksi vozače

10.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje okućnice na dio k.č.br. 4963/1 k.o. Pula MO Nova Veruda -skinuto

11.   Donošenje Odluke o sklapanju prethodne nagodbe u predmetu spajanja katastarskih čestica na lokaciji PUP-a Stari Grad -skinuto

12.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Jelenaca Ivo za zamjenu dotrajale stolarije poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 8

13.   Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Stankovićeva br. 9

14.   Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 52

15.   Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na cestama na području Grada Pule

16.   Donošenje Odluke o izmjenama Kriterija za izbor korisnika stipendija za izvrsne studente

DOPUNA

17.   Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom predmetu Posl.br.P-1080/06(Antić Tihomir)

18.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za Grad Pulu

19.   Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za izvođenje nepredviđenih radova na rekonstrukciji - građenju groblja u Štinjanu