Novosti

08/03/2010

59. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 59. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 04. listopad 2007. godines početkom u 09,30 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D

(predloženi)

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 54. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 55. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 56. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  4. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec srpanj i kolovoz 2007. godine
  5. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec srpanj i kolovoz 2007. godine


6.       Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec srpanj i kolovoz 2007. godine

7.       Donošenje Odluke o ovlaštenju za sklapanje sporazuma o obročnom plaćanju duga s osnova kazna za parkiranje

8.       Donošenje Odluke o davanju na uporabu poslovnog prostora u Puli, Zadarska  br. 8-skinuto

9.       Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Barašin Savi iz Pule, Veronska 2, odobrava povrat uplaćene pričuve

10.   Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Kalčić Sebastjanu iz Pule, Teslina 19, odobrava povrat uplaćene pričuve

11.   Donošenje Zaključka kojim se najmoprimcu Grada Pule, Padjen Jeleni iz Pule, Cankareva 1, odobrava prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom i komunalnom naknadom

12.   Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Kutleša Stjepan

13.   Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave -Franjić Saša

14.   Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule, u Puli, u prizemlju zgrade na adresi Bartolomeo dei Vitrei br. 16

15.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za adaptaciju sanitarnih čvorova i osnivanje stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave OŠ Veruda

16.   Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova 10

17.   Donošenje Zaključka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom predmetu Posl.br.P-1080/06(Antić Tihomir)-skinuto

DOPUNA

18.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VSI - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet

19.   Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VSI - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet

20.   Donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o korištenju prostora u kojima se odvija kulturna djelatnost

21.   Donošenje Plana i rasporeda lokacija za postavu zastava na javnim površinama na području Grada Pule

22.   Donošenje Odluke o isticanju i održavanju zastava na području Grada Pule

23.   Donošenje Odluke o iskazivanju namjere davanja na uporabu poslovnog prostora u Puli, 43. Istarske divizije br 73 (Centar za inkluziju i podršku u zajednici )

  1. DonošenjeZaključka o davanju mišljenja na uvjete za davanje novih koncesija na pomorskom dobru za razdoblje nakon 01. siječnja 2008. godine