Novosti

08/03/2010

57. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam 57.sjednicu poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 27. rujna 2007. godines početkom u 11,30 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D

(predloženi)

1.     Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad manifestacijom 10. obrtnički sajam Istre

2.     Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - TGT Adriatic d.o.o.

3.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Hrvatska lutrija d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije, u poslovni prostor u Puli, Sergijevaca br. 55

4.     Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje građevinske čestice na dijelu zemljišta k.č. 1906/6 k.o. Pula na području Mjesnog odbora Kaštanjer

5.     Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kabelske SN i NN mreže u korist HEP d.o.o. - trasa od postojeće TS Valdebek 3 do buduće TS Valdebek 4 ( područje MO Valdebek)

6.     Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Pula Film Festivala

7.     Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Pula Film Festivala

8.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za osnivanje Istarske regionalne agencije za energiju

9.     Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskom obrtu «Franko», iz Pule

10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule-skinuto

11. Donošenje Zaključka o uređenju Vergerijeve ulice u svrhu uređenja prometa-skinuto

DOPUNA

12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge Dimnjačarske djelatnosti

13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu

14. Donošenja Amandmana na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula»

15. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Amandman na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a «Stari Grad Pula» Vijeća Mjesnog odbora «Monte Zaro»

16. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o zajedničkom financiranju Pilot projekta «Halo, niste sami»

17. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (Tehnička škola Pula)

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Pula za ishodovanje građevinske dozvole za nadogradnju građevine na k.č. 21 k.o. Pula