Novosti

08/03/2010

56. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 56. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza ponedjeljak, 24. rujna 2007. godines početkom u 11,30 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D

  1. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete drugog kolnika ulice Prekomorskih brigada od raskrižja sa D 66 do ulice Veruda u Puli
  2. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade elaborata dimenzioniranja i izračuna propusnosti raskrižja ulice Prekomorskih brigada od raskrižja sa D 66 do ulice Veruda u Puli
  3. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete raskrižja Koparske ulice i 43. Istarske divizije u Puli
  4. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete raskrižja Trg na mostu te spoja sa Kukuljićevom ulicom u Puli
  5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju interesa za uspostavljanje sezonske županijske brodske linije Pula-Fažana-Rovinj-Pula


DOPUNA

  1. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule
  2. Donošenje Zaključka o Izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule