Novosti

08/03/2010

55. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam 55. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 20. rujna 2007. godis početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D

(predloženi)

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 53. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a Stari Grad
 3. Donošenje Zaključka o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini PULA PARKING d.o.o. Pula za proširenje djelatnosti
 5. Donošenje Zaključka o oslobađanju od plaćanja naknade za uporabu javne površine u svrhu organizacije manifestacije «ISTRAFEŠT»
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ispitne komisije
 7. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova 10-skinuto
 8. Donošenje Zaključka o zaključenju Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 9. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Bogdan Lori i Loris
 10. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Mesaroš Imre
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje okućnice na dio k.č.br. 4983/2 k.o. Pula MO Nova Veruda
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju postojanja interesa Grada Pule za zahvat u prostoru - formiranje okućnice na dijelu k.č.br. 4981/20 k.o. Pula na području MO Nova Veruda
 13. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete drugog kolnika ulice Prekomorskih brigada od raskrižja sa D 66 do ulice Veruda u Puli -skinuto
 14. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade elaborata dimenzioniranja i izračuna propusnosti raskrižja ulice Prekomorskih brigada od raskrižja sa D 66 do ulice Veruda u Puli -skinuto
 15. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete raskrižja Koparske ulice i 43. Istarske divizije u Puli -skinuto
 16. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije i ishodovanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete raskrižja Trg na mostu te spoja sa Kukuljićevom ulicom u Puli -skinuto
 17. Donošenje Odluke o određivanju predstavnika osnivača u Stručnom povjerenstvu Pula Film Festivala za provedbu postupka javnog nadmetanja nabave i ustupanja radova za adaptaciju poslovnog prostora kina «Zagreb»
 18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda -skinuto
 19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu -skinuto
 20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge komunalne usluge skupljanje i odvoza komunalnog otpada-skinuto
 21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge Dimnjačarske djelatnosti-skinuto
 22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama-skinuto
 23. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu nadmetanja po pozivu u ograničenom postupku nabave usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Veruda
 24. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 17.09.2007. g. (Odluka o izmjeni Odluke o uporabi prostora u Puli, Utvrda S. Giorgio (S. Juraj))