54. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 54. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 13. rujna 2007. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 52. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule


2.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata

3.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine

4.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini za Grad Pulu

5.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o Izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2007. godini

6.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2007. godini

7.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o Izmjenama  Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2007. godini

8.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o Izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu Grada Pule za 2007. godinu

9.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu

10.  Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu

  1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o suradnji između gradova Villefranche-de-Rourgue i Pule (Republika Hrvatska)
  2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli