49. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
08 / 03 / 2010
Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), sazivam 49. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Puleza četvrtak, 26. srpanj 2007. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama  Komunalne palače, Pula, Forum 1.Za rad sjednice predlažem slijedećiD N E V N I    R E D1.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 45. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2.       Donošenje Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 46. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

3.       Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule

4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine

5.      Donošenje Zaključak o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine

6.      Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (Voices from the Heart)

7.      Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o suradnji između gradova Villefranche-de-Rourgue i Pule (Republika Hrvatska)

8.      Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskom obrtu «Sara», iz Pule

9.      Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskom obrtu «Kod Danijele», iz Pule

10.  Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda u dijelu Japodske ulice u Puli (MO Monvidal)

11.  Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Jozić Ljubice, Rizzijeva 17, Pula, za povrat uplaćene pričuve

12.  Donošenje Zaključka u predmetu Jozić Ljubice, kupnja stana

13.  Donošenje Odluke o uvjetima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u predškolskim i školskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula

14.  Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta poglavarstva od 20. 07.2007. (Zaključak o davanju suglasnosti za osiguranje dodatnih sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade te osiguranje dodatnih sredstava za isporuku i montažu opreme za Dom za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria» u Puli)

15.  Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe -Cukon Ivan-

16.  Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluge izrade komunikacijske strategije i sustava internog komuniciranja Grada Pule

17.  Donošenje Zaključka u predmetu ANT-COM d.o.o. Pula radi utvrđenja zakupnog odnosa i sklapanja ugovora o zakupu

18.  Donošenje Odluke o prihvatu i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta

19.  Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 18

20.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za ustupanje radova na izgradnji priključaka na komunalnu infrastrukturu i uređenju okoliša za školsku sportsku dvoranu uz OŠ Stoja u Puli

21.  Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu naselja Valdebek u Puli

22.  Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu lokacija za dobavu, postavljanje i održavanje reklamnih panoa namijenjenih plakatiranju na stupovima javne rasvjete u Gradu Puli

23.  Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave (stanovi u zgradi u Puli, Stoja 19)