Novosti

08/03/2010

48. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem članka 21.st.2.,članka 7.i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam 48. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 19. srpanj 2007. godines početkom u 11,00 satiu prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 13.07.2007.g. (Zaključak o otkazu Ugovora o otvaranju i vođenju računa te obavljanju platnog prometa)
 2. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Heruc galerija d.o.o., iz Zagreba
 3. Donošenje Odluke o davanju stana na korištenje Osmanović Selimu
 4. Donošenje Odluke o davanju stana na korištenje Bašić Ivanu
 5. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimcu Grada Pule Bedrina Zdravku iz Pule, Mutilska 42/B, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom
 6. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimcu Grada Pule Matić Jadranki iz Pule, Gregovica 7, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom
 7. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimcu Grada Pule čurašević Stoji iz Pule, Sergijevaca 35, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom
 8. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimcu Grada Pule Damjanović Pieri iz Pule, Marijanijeva 1/A, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom
 9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupniku Grada Pule Blažeski Jeleni iz Pule, Kupelwieserova 4, za prijeboj uplaćene pričuve sa zakupninom
 10. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za isplatu predujma po Izravnom ugovoru za provedbu Podprojekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šijana
 13. Donošenje Zaključka o raspisivanju natječaja za pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule
 14. Donošenje Odluke o davanju stana na korištenje Nedeljković-Ramadani Mirjani
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za izradu projekta Uspostava poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu naselja Valdebek u Puli
 17. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje za pružanje telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži za 2007. godinu za potrebe upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave te javnih poduzeća i javnih ustanova Grada Pule
 18. Donošenje Odluke o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora Arena, Gregovica, Monte Zaro, Nova Veruda, Stari Grad, Valdebek, Veruda i Vidikovac na ponovljenom glasovanju dana 29. srpnja 2007. godine