Novosti

02/02/2010

30. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

Temeljem clanka 21. st. 1. i clanka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00),sazivam: 30. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za cetvrtak, 22. veljace 2007. godine s pocetkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palace, Pula, Forum 1.

DNEVNI RED
(predloženi)
1. Usvajanje Skracenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2. Donošenje Odluke o osnivanju Strucnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluga paušalnog održavanjaracunala i racunalne opreme
3. Donošenje Odluke o osnivanju strucnog povjerenstva za pripremu i provedbu
postupka javnog nadmetanja za nabavu usluga osiguranja imovine u vlasništvu GradaPule, imovine osnovnih škola na podrucju Grada Pule, osiguranja službenika i namještenika Grada Pule, te djelatnika, ucenika i trecih osoba u osnovnim školama
4. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, HUSEINI JOLE, Maksimilijanova 19, Pula, za storniranje dugovanja za pricuvu
5. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,
BAJRAMOVIC RUŽDIJA, Krcka 40, Pula, za storniranje dugovanja za pricuvu
6. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule,
"AUTOHRVATSKA PULA" d.o.o., Splitska 7, Pula, za storniranje dugovanja za
pricuvu
7. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MIŠAN VESNE, Marijanijeva 1A, Pula, za prijeboj uplacene pricuve sa najamninom i storniranje dugovanja za pricuvu
8. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,
MUMCEHAJIC ZUHDIJE, Palazzine 8, Pula, za povrat uplacene pricuve i storniranje dugovanja za pricuvu
9. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,
BANKOVIC VLASTE, Gladijatorska 15, Pula, za povrat uplacene pricuve
10. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, ZEHER ANKE, Mornaricki trg 3, Pula, za povrat uplacene pricuve
11. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule,
MIŠKULIN IVANA, Gladijatorska 7, Pula, za povrat uplacene pricuve i storniranje
dugovanja za pricuvu
12. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MARAS JOZE, Prilaz Kralja Salamona 1, Pula, za povrat uplacene pricuve
13. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, MARAS MARIA, Kandlerova 14, Pula, za povrat uplacene pricuve i storniranje dugovanja za pricuvu.
14. Donošenje Zakljucka kojim se odobrava zahtjev HUSEINI IBRAHIMA iz Pule,
Keršovanijeva 1A, za storniranje dugovanja za pricuvu
15. Donošenje Odluke o pravnom sljedništvu, te davanju u podzakup poslovnog prostora (Heruc-izrada odjece d.o.o., Zagreb)
16. Donošenje Odluke o iskljucenju nekretnine k.c. 5405/7 k.o. Pula iz javnog dobra (podrucje MO Monvidal)
17. Donošenje Zakljucka o prihvatu prijedloga prethodne nagodbe - Milovan Umberto, Elena i Albert
18. Donošenje Zakljucka o davanju suglasnosti za ulaganje - izvodenje radova adaptacije, u poslovni prostor u Puli, Riva br.2 - skinuto, odgada se radi nadopune
19. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju stana u Puli, Štigliceva 42
20. Donošenje Odluke o izmijeni Odluke o osnivanju Savjeta za valorizaciju i zaštitu fortifikacijske arhitekture Pule iz austrijskog razdoblja: 1813. - 1918.
21. Donošenje Zakljucka o usvajanju Izvješca o radu Komisije za odabir projekata arhitektonskih rješenja interpolacije unutar PUP - a «Stari grad Pula».
22. Donošenje Odluke o odredivanju predstavnika osnivaca u Povjerenstvu za javnu nabavu u Predškolskoj ustanovi Djecji vrtici Pula
23. Donošenje Zakljucka o potvrdivanju akta Poglavarstva od 19.02.2007.g.
(Zakljucak o utvrdivanju prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj
djelatnosti )
24. Donošenje Zakljucka o potvrdivanju akta Poglavarstva od 19.02.2007.g. (Zakljucak o utvrdivanju prijedloga Statuta Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula)
25. Donošenje Odluke o osnivanju strucnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka
 abave javnim prikupljanjem ponuda za ustupanje radova na polaganju kamenih ploca trga u naselju Štinjan u Puli