Novosti

23/12/2009

Obavijest

Obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da je Grad Pula započeo s otvorenim postupcima javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma:

1. Nabava telekomunikacijskih usluga  u pokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže naručitelja te usluga prijenosa podataka-zajednička nabava;
2. Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži-zajednička nabava.

Poziv i dokumentacija za nadmetanje za oba postupka dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina te na web stranicama Grada Pule.
 Eventualne buduće izmjene i dopune bit će također objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina te na web stranicama Grada Pule.