Novosti

17/12/2009

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak, 14. prosinca 2009., u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 24.11.2009.godine
3. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija za 2010. godinu
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, sportu i tehničkoj kulturi Grada Pule u 2010. godini
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2010. godini
9. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima za financiranje redovitih programa u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula
10. Donošenje Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača koji su obuhvaćeni Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pule u 2010. godini
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
13. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju 2. faze gradskog stadiona "Aldo Drosina" Pula
17. Donošenje:
a) Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula
b) Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
c) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pula Film Festivala
18. Donošenje:
a) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
b) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
c) Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula.