Novosti

03/11/2009

Konferencija za novinare o aktima gradonačelnika

Gradonačelnik Boris Miletić održao je danas u Komunalnoj palači konferenciju za novinare na kojoj je predstavio akte donesene od 6. do 15. listopada 2009. Izdvojeni su kao važni dokumenti Odluka o početku javne nabave za izvođenje radova na dogradnji Osnovne škole Šijana (faza II) i Odluka o odabiru izrađivača Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona". Gradonačelnik je istaknuo da su donesena izvješća o radu gradskih ustanova koja će biti upućena na usvajanje na Gradsko vijeće Grada Pule.

Doneseni su sljedeći akti:  1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova dogradnje OŠ Šijana Faza II
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona" 
 3. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav opskrbe pitkom vodom (OŠ Veruda - rekonstrukcija-dogradnja postojeće Škole)
 4. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (OŠ Veruda - rekonstrukcija-dogradnja postojeće Škole)
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2008. godinu
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu 
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2008. godinu 
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Pula za 2008. godinu 
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu 
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula - Citta di Pola za 2008. godinu 
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu 
 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2008. godinu 
 14. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika Grada Pule u Skupštinu Područne vatrogasne zajednice Pula 
 15. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule 
 16. Rješenje o imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule 
 17. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Hrvatska elektroprivreda d.d. 
 18. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća (lokacija Put za groblje - Vodovodna ulica za razdoblje od 27. listopada do 03. studenoga 2009.g.)
 19. Odluka o poništenju i izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina 
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Helios Osiguranje 
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Dostana Kerniat i dr. 
 22. Odluka o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva - Anka Weiser-Stefanović i Kristina Weiser-Vujić 
 23. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 52
 24. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Vatrogasna zajednica Istarske županije)
 25. Odluka o davanju suglasnosti javnoj ustanovi Pula Sport za nabavu dodatne projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju gradskog stadiona "A. Drosina".