Novosti

24/09/2009

Odluka o utvrđivanju konačne liste prvenstva za davanje stanova u najam

Gradonačelnik Grada Pule prihvatio je Odluku o utvrđivanju konačne liste prvenstva za davanje stanova u najam na četiri godine. Odluku o utvrđivanju liste prvenstva za davanje stanova u najam možete preuzeti u prilogu.