Novosti

01/05/2009

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:
1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 14.05.2008.
3.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća od 10.06.2008.
4.Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
5.Donošenje Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
6.Donošenje Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule
7.Donošenje Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
9.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
10.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PU-IP Rin Tin Tin Pula-Pola
11.Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
12.Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Pula Sport