Novosti

26/10/2009

Prijava kuće za odmor

Obavještavamo vlasnike kuća za odmor na području grada Pule da je Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo od 01.01.2003.g. nadležan za poslove u svezi utvrđivanja, evidencije, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor koje se nalaze na području grada Pule. U svezi navedenog, a sukladno članku 38. stavak 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08) sve PRIJAVE za tekuću godinu i promjene podataka o kućama za odmor (ulica i kućni broj, korisna površina objekta te promjena vlasništva nad objektom i sl.) dostavljaju se osobno u gradsku pisarnicu Grada Pule, Stara tržnica 1 ili poštom na adresu Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule, Polanijev prolaz br. 2. do 31. ožujka tekuće godine! 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje ili ga osobno podignuti u Gradskoj pisarnici u uredovno vrijeme.