31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
D N E V N I R E D:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2007.
3.Donošenje Izmjena Statuta Grada Pule
4.Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Pule
5.Donošenje Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Pule