28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
01 / 05 / 2009
28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. rujna 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 28.08.2007.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Grad Puli
6. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2007. godinu
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2007. godini
8. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2007. godinu
9. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2007. godinu
10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
12. Donošenje Odluke o otvaranju deviznog podračuna
13. Donošenje Odluke o suradnji između gradova Villefranche-de-Rourgue (Republika Francuska) i Pule (Republika Hrvatska)
14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2007. godine
15. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.