129. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 128. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2009. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec veljaču 2009. godine
4.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.02. do 28.02.2009. godine
5.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
6.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (MO Štinjan, MO Nova Veruda, MO Veli Vrh, MO Šijana - Industrijska zona, MO Veruda, MO Vidikovac, MO Stari Grad, MO Gregovica, MO Valdebek)
7.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Vukotić Ljubo
8.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Okmažić Krasna
9.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Stanari stambene zgrade u Puli, Sisačka 6
10.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za pružanje usluge projektiranja dijela naselja Gregovica u Puli
11.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - KB 10(20) kV spojnica prema TS Kašćuni - TS Štinjan nogometno igralište - TS Štinjan centar - TS Štinjan Trsine, primarne NN mreže iz TS Štinjan nogometno igralište i TS Štinjan centar
12.Donošenje Zaključka o ovlaštenju za potpisivanje Elaborata etažne diobe zgrade u Puli, Mutilska 44 i Sporazuma o uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine
13.Donošenje Zaključka o plakatiranju u svrhu promidžbe za izbor članova općinskih i gradskih vijeća i županijske skupštine, te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
14.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga sa Općom bolnicom Pula iz Pule, Zagrebačka ulica 30
15.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ljetne programe u Amfiteatru za 2009. godinu
16.Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Okić Mehmeda u parničnom predmetu Posl.br. P-278/08

PREDLOŽENA DOPUNA DNEVNOG REDA:

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2009. godini

Datoteke