Novosti

30/04/2009

96. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u svibnju 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec svibanj 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec svibanj 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdobje od 01. do 30. lipnja 2008. godine
6.Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 1148 i dio k.č.br. 512/1 obje k.o. Pula, Bartolomeo dei Vitrei br. 3, u Puli
8.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za postavljanje nadzornih tornjeva za spasilačku službu i kabina za presvlačenje
9.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2008. godinu
10.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na gradnji pristupne prometnice do građevinske čestice investitora "MODUS DEA" d.o.o. u dijelu naselja Monvidal u Puli
11.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva u predmetu Milić čorđe
12.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu projektnog i programskog zadatka uređenja drugog i trećeg kata, te potkrovlja zgrade Sv. Ivana 1/A Pula
13.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o neodabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
14.Donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
15.Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
16.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Prekršajni sud u Puli)

Ujedno molimo da rezervirate svoje vrijeme za 18,00 sati istog dana kada će se, vjerojatno, održati popodnevna sjednica Gradskog poglavarstva vezano uz podnesene amandmane na odluke koje će se usvajati na Gradskom vijeću Grada Pule.