Novosti

30/04/2009

95. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
2.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 1464 i k.č.br. 929 obje k.o. Pula, Grožnjanska 2
3.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Nagodbe u predmetu Erman Valter
4.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja prometnih površina dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja odvodnje oborinskih voda dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge projektiranja javne rasvjete dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli
7.Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i Tomrlin Anite i Damira
8.Donošenje Odluke o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva
9.Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
10.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Obrtničkoj komori Istre-Udruženju obrtnika Pula za osnivanje prava služnosti na pravu građenja osnovanom na k.č. 3772/305 k.o. Pula
11.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Škola za odgoj i obrazovanje Pula)

PRIJEDLOG DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 94. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
•Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 30. lipnja 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport")
•Donošenje Odluke o raskidu ugovora sa mobilnim operaterima za postavu baznih telekomunikacijskih postaja na zgradama K. Rojc i Trg 1. istarske brigade u Puli
•Donošenje Odluke o davanju na uporabu dijela krova poslovne zgrade bivše vojarne K. Rojc i Trg 1. istarske brigade br. 10 u Puli
•Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje novog SN priključka, TS 10 (20)/0,4 Kv ARHEOLOŠKI MUZEJ i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o.
•Donošenja Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Sanacija stropa velike dvorane Istarskog narodnog kazališa - Gradsko kazalište Pula - 200.000,00 kn