Novosti

30/04/2009

94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 93. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 18. lipnja 2008. godine (Zaključak o Izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Generalnog urbanističkog plana grada Pule)
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 26. svibnja 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula o pokrivanju gubitaka
6.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. svibnja 2008. godine
7.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. svibnja 2008. godine
8.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2008. godine
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. svibnja 2008. godine
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 03. lipnja 2008. godine
11.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Monte giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 29. svibnja 2008. godine
12.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. lipnja 2008. godine
13.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. travnja 2008. godine
14.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
15.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
16.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
17.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga opoziva člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
18.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
19.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula kod odlučivanja o imenovanju Uprave - Direktora Društva
20.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
21.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PU-IP Rin Tin Tin Pula-Pola
22.Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (50. Državno natjecanja mladih tehničara R. Hrvatske)
23.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Kapelari Mario i Krpan Ljubomir
24.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Brenko Igor
25.Donošenje Zaključka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme 55. Festivala igranog filma
26.Donošenje Zaključka o produženju radnog vremena trgovina na području zahvata PUP-a Stari Grad za vrijeme 55. Festivala igranog filma
27.Donošenje Odluke o imenovanju članova Stručne komisije za pripremu i provedbu Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule - br. 20-08/07-3505
28.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Scalierova br. 7
29.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Vidma trade d.o.o. Pula
30.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži - zajednička nabava

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

• Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 92. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
• Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
• Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
• Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula kod odlučivanja o pokriću gubitka financijske 2007. godine
• Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Monte giro d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
• Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i predstavniku Grada Pule u Skupštini trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula u upotrebi ostvarene dobiti
• Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih površina i manifestacija na području grada Pule pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke
• Donošenje Odluke kojom se nalaže izdavanje odobrenja za prekop javne prometne površine na području naselja Kaštanjer i Kapeleri u Puli
• Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o održavanju manifestacija
• Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu