Novosti

30/04/2009

84. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 81. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 82. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 83. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
4.Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Autohrvatska Pula d.o.o., iz Pule
5.Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Patrick nautika d.o.o., iz Medulina
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova sanacije krova poslovne zgrade u vlasništvu Grada Pule, u Puli, na adresi Forum 13
7.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Skupštini i predstavniku Grada Pule u Skupštini društva Kaštijun d.o.o. Pula
8.Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Pule u postupcima nabave od strane naručitelja - trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima većinski udio u kapitalu
9.Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
10.Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
11.Donošenje Odluke o davanju u najam stana - Miladinović Ruža
12.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne izjave - Damiani Maria
13.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Vuksan Romana
14.Donošenje Zaključka o ovlaštenju za plakatiranje za 2008. godinu
15.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za uporabu javnih površina
16.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu usluga osiguranja
17.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli