Novosti

24/06/2024

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za utorak, 25. lipnja 2024. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola.

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 28. svibnja 2024. godine
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
 4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, posebnim mjerama zaštite poljoprivrednih površina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Pula – Pola
 5. Donošenje Odluke o donošenju Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola od 2024. - 2027.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Zaklade za sport Grada Pula - Pola
 7. Donošenje:
  7.1. Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o gradnji komunalne infrastrukture (Proda investment d.o.o.)
  7.2. Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o gradnji komunalne infrastrukture (Jurišić i dr.)
  7.3. Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o gradnji komunalne infrastrukture (Promel d.o.o. Pula)
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu provedbe urbanističko – krajobrazno - arhitektonskog natječaja uređenja zone Pragrande u Puli
 9. Donošenje Odluke o davanju u zakup nekretnina - Vodovod Pula d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2023. godinu:
  10.1. Dječji vrtić “Mali svijet”
  10.2. Dječji vrtić Pula
  10.3. Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula – Pola
  10.4. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
  10.5. Pučko otvoreno učilište Pula
  10.6. Sportska zajednica Grada Pule
  10.7. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  10.8. Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  10.9. Javna ustanova Pula Film Festival
  10.10. Javna vatrogasna postrojba Pula za 2023. godinu i na Izvješće o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine 
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za 2023. godinu:
  11.1. Kaštijun d.o.o.
  11.2. Luka Pula d.o.o.
  11.3. Monte Giro d.o.o.
  11.4. Plinara d.o.o.
  11.5. Pula Herculanea d.o.o.
  11.6. Pula Parking d.o.o.
  11.7. Pulapromet d.o.o.
  11.8. Pula usluge i upravljanje d.o.o.
  11.9. Vodovod Pula d.o.o.
  11.10. Nogometni klub Istra 1961 s.d.d. Pula

Materijale možete pogledati ovdje