Novosti

29/05/2024

Usvojen rebalans proračuna Grada Pule za 2024. godinu

Proračun se izmjenama i dopunama povećava za 6,3 milijuna eura

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. svibnja 2024. usvojene su izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu kojim se proračun povećava s 103.055.729,88 eura na 109.380.935,81 eura odnosno za 6,14 posto.

U usvojenim izmjenama proračuna prihodi se povećavaju u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna eura, a najveći dio povećanja odnosi se na prihode od poreza na dohodak te planirane pomoći za proračunske korisnike.

Prihodi od poreza povećavaju se za 1,2 milijuna eura ili 3,28 posto, a uglavnom su posljedica izmjene Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu početkom 2024. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 2,1 milijuna eura ili 7,30 posto, a odnose se najvećim dijelom na povećanje plaća djelatnika u školama za čije plaće sredstva dolaze iz državnog proračuna.

Izmjenama i dopunama povećana su izdvajanja za predškolski odgoj u iznosu od 732 tisuće eura za plaće zaposlenih u vrtićima temeljem Aneksa Kolektivnog ugovora te sredstva za plaće učitelja i pomoćnika u nastavi u produženom boravku za 19 tisuća eura koje se time usklađuju s novom Uredbom za obračun plaće u javnim službama.

Za uređenje i opremanje pet učionica u dislociranom prostoru Škole za odgoj i obrazovanje Pula osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 60 tisuća eura kao i sredstva za otvaranje novih skupina i opremanje skupina dograđenog vrtića u Rižanskoj ulici.

Izdvajanja za sport povećavaju se u iznosu od 301 tisuća eura za programe udruga natjecateljskog sporta i sportske zajednice radi odigravanja završnica prvenstava, plasmana klubova u viši rang natjecanja, nastupa u Europskoj ligi i kupu, odigravanja kvalifikacija za ulazak u viši rang natjecanja kao i radi ostvarenja rezultata klubova u ekipnim i pojedinačnim sportovima.

Povećavaju se izdvajanja i za uslugu pučke kuhinje u iznosu od 10 tisuća eura te za udruge AjA i udrugu Institut za prihvat i zbrinjavanja beskućnika za 40 tisuća eura. Plaće zaposlenih u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda uvećavaju se u iznosu od 50 tisuća eura.

Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine uvećava se s 200 na 300 eura mjesečno za što će se izdvojiti 30 tisuća eura.

Značajnije i važnije izmjene rashoda Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte odnose se na provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka za što je povećan planirani iznos za 44 tisuća eura.

U cilju unapređenja sustava gospodarenja otpadom planirana sredstva kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pula Herculanea povećavaju se za 150 tisuća eura i iznose 337 tisuća eura, a utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, GIS sustav te ugradnju polupodzemnih spremnika za otpad na više lokacija.

Za potrebe nabave opreme i vozila Javne vatrogasne postrojbe planira se 97 tisuća eura, a za izradu glavnog projekta za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje planiraju se rashodi u iznosu od 350 tisuća eura.

Upravni odjel za kulturu povećava rashode 143 tisuće eura za povećanje osnovice za plaće i drugih prava za zaposlene u ustanovama u kulturi.

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o dodjeli 412 tisuća eura kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pula usluge i upravljanje za dovršetak investicije uređenja nogometnog igrališta Valkane, te 300 tisuća eura za zamjenu travnjaka Gradskog stadiona Aldo Drosina. Ugovorom o donaciji umjetnog travnjaka za nogometno igralište na Valkanama od strane Hrvatskog nogometnog saveza utvrđena je donacija travnjaka s montažom dimenzija 104x68 metara, tj. igrališta 100x64 m s dva metra zaštitnog područja, što čini ukupne dimenzije od 7072 četvorna metra. Radi sigurnosti korisnika odlučilo se napraviti veće zaštitno područje iza out i gol linije do ograde i ogradnog zida te je travnjak produžen s dva metra na četiri metra, odnosno na teren dimenzija 108x72 m, što je povećalo ukupnu površinu igrališta na 7776 četvorna metra. Povećanje ukupne površine igrališta 704 četvorna metra bit će jednak trošak trgovačkog društva Pula usluge i upravljanje i Hrvatskog nogometnog saveza.

Donesene su i Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Grada Pule i Odluka izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu izmjene i dopune Plana su usklađenje sa Zakonom, Pravilnikom i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja, usklađenje s planom šireg područja iste razine, transformacija Plana što podrazumijeva proces prelaska u digitalni oblik Plana sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku, u modulu ePlanovi i modulu ePlanovi Editor Informacijskog sustava prostornog uređenja. Time će se osuvremeniti, unificirati i digitalizirati GUP Grada Pule, čime će se pojednostaviti i olakšati njegova provedba te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizacija investicija na svim razinama upravljanja. Nova tehnologija izrade Plana omogućit će unošenje svih relevantnih prostornih podataka te njihovu analizu i usporedbu.