Novosti

19/04/2024

Od Šišanske ceste do Doma Vila Maria postavit će se javna rasvjeta

U četvrtak, 18. travnja 2024. donijeta je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora, čime je započeo postupak nabave za izgradnju javne rasvjete odvojka od Šišanske ceste do Doma za odrasle osobe Vila Maria u Puli.

U dužini od 326 metara ugradit će se ukupno 13 novih čeličnih stupova sa svjetiljkama koje udovoljavaju uvjetima za smanjenje svjetlosnog zagađenja za što je u proračunu za 2024. godinu planirano 71.000 eura.

Napajanje nove javne rasvjete izvest će se podzemno položenim kabelima iz postojeće mreže javne rasvjete, odnosno postojećeg stupa na križanju sa Šišanskom cestom.

Stupove javne rasvjete planira se postaviti uz rub kolnika u zelene površine vodeći posebno računa o tome da se izbjegnu oštećenja stabala uz prometnicu.