Novosti

10/04/2024

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za četvrtak, 11. travnja 2024. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Komunalne palače Pula, Forum 1, sazvana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 09. veljače 2024. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule 2024. godine (Josip Brezac, dipl.ing.arh)
  3.2. Odluke o dodjeli Grba Grada Pule 2024. godine (Rozalija Javoran)
  3.3. Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule 2024. godine (Škola za odgoj i obrazovanje – Pula)
  3.4. Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ 2024. godine (Radovan Kirin)
 4. Donošenje Odluke o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Trgovačkim sudom u Pazinu u parničnom predmetu P-241/22 (Valkane)
 5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i prihvaćanju ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Pula – Pola
 6. Donošenje Odluke o davanju na korištenje katastarskih čestica na otoku Veruda društvu Pula usluge i upravljanje d.o.o.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 8. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi - kč.br. 3194/31 k.o. Pula
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola
 10. Donošenje Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara i ostalih rizika na području Grada Pula – Pola
 11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pula - Pola
 12. Donošenje Odluke o određivanju nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Pula - Pola
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
  14.1. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Mali svijet“
  14.2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
  14.3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića- -Scuola dell' infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola
 15. Donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskog redara
 16. Donošenje Odluke o prijateljstvu i suradnji između Općine Ohrid (Republika Sjeverna Makedonija) i Grada Pula – Pola (Republika Hrvatska)
 17. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula - Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

Materijale možete pogledati ovdje