Novosti

24/11/2023

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za ponedjeljak, 27. studeni 2023. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola 

Za rad sjednice predložen je  slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje
  2.1. Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 04. listopada 2023. godine
  2.2. Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 11. listopada 2023. godine
 3. Donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Pula – Pola
 4. Donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja Grada Pula - Pola u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
 5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pula – Pola
 6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Pula – Pola
 7. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pula – Pola
 8. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola
 9. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Grada Pula - Pola
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju inicijative za pristupanje Mreži mediteranskih gradova „MedCities”
 12. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pula - Pola
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pula - Pola

Materijale možete pogledati ovdje