Novosti

07/06/2023

Gradsko vijeće Pule jednoglasno usvojilo Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 6. lipnja 2023. godine jednoglasno je usvojilo Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine (SRUP) i Akcijski plan za  provedbu Strategije.

„Riječ je o dokumentu strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multisektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanoga područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Cilj izrade strategije razvoja urbanoga područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanoga područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata odnosni razvoj „zajedničke strateške vizije“ koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini“, obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Anja Ademi.

Dodala je kako su ispunjeni svi preduvjeti za donošenje SRUP-a, odnosno prethodno je pribavljeno pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća, pribavljeno je mišljenje predstavničkih tijela svih jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja na konačni prijedlog SRUP-a kao i mišljenje Partnerskog vijeća za urbano područje na konačni prijedlog SRUP-a.

U nastavku sjednice usvojena je izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule koja ima za cilj osigurati održivost sustava, poticanja korisnika na odgovorno odvajanje i odlaganje komunalnog otpada te osiguravanja za same korisnike transparentnijeg načina korištenja zajedničkog spremnika definirajući pritom proceduru mogućnosti podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu.

Uz navedeno, izmjenama i dopunama Odluke uređena je cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo te korisnika koji ne spadaju u navedenu kategoriju.

Ovim izmjenama i dopunama Odluke dolazi do promjene fiksnog dijela cijena za kategoriju kućanstvo s dosadašnjih 5,38 eura na 6,20 eura, odnosno za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo s dosadašnjih 13,46 eura na 14,20 eura.

Navedeni prijedlozi izmjena odnose se na cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijenu obvezne minimalne javne usluge, usmjereni su očuvanju ekonomske održivosti poslovanja obzirom na značajno podizanje troškova operativnog održavanja komunalnog sustava, cijena  zbrinjavanja selektivnog otpada i usluge Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, kao i povećanja troškova energenata te osiguravanja održavanja standarda svih usluga i njihovo daljnje unaprjeđenje.

Većinom glasova vijećnika prihvaćena je i Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule koja stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić vijećnike je na kraju informirao o Sporazumu o suradnji između Lavova i Pule, a koji su gradonačelnici dvaju gradova potpisali 9. svibnja 2023. godine u Ukrajini.

„Pravna osnova potpisivanja ovog neformalnog akta sadržan je u Ugovoru o prijateljstvu i suradnji zaključenog između Ukrajine i Republike Hrvatske 24. listopada 2002. godine. Taj Ugovor pretočen je u Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između RH I Ukrajine pa se taj Zakon kao lex specialis primjenjuje u ovom postupku. Važno je istaknuti kako Sporazum ne obvezuje sporazumne strane na obvezno postupanje te se radi o aktu kojim se definira razvoj prijateljskih odnosa u budućnosti te kojim će se nastojati ostvariti suradnja na određenim područjima djelovanja poput održavanja redovnih političkih dijaloga o temama koje se tiču turizma i sporta, obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstvene njege i rehabilitacije, zaštite okoliša i lokalne samouprave, sve u okviru nadležnosti i prema važećim zakonima obje države. Drugim riječima, tek konkretiziranje ovog načelnog i osnovnog dokumenta poteže pitanje formalno-pravne procedure preko predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. Smatram da je skandalozno dovoditi u pitanje ostvarivanje veza između dvaju gradova koji će poticati širenje kontakata između svojih građana i njihovih udruženja sukladno nacionalnim zakonodavstvima, sve na osnovi prijateljstva i uzajamnog povjerenja. Ukoliko takve sporazume dovedemo u pitanje, ne pokušavajući shvatiti cilj i svrhu koja se želi postići, sigurno ćemo negativno utjecati na svaki oblik prijateljske suradnje koja može doprinijeti povezivanju, razmjeni iskustava i znanja“, poručio je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.