Novosti

15/02/2023

Objavljeni rezultati Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu

Proračunom Grada Pule za 2023. godinu značajno su povećana sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za sveukupno 16,59 posto, odnosno 682.916,00 eura čime se kulturnom sektoru želi pružiti što kvalitetnija potpora i podrška.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva. Grad Pula je 29. rujna 2022. godine objavio Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu na kojeg je u periodu od 29. runa do 30. listopada zaprimljeno sveukupno 219 prijava umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika te drugih fizičkih i pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti u području kulture.

U okviru raspoloživih sredstava, temeljem cjelovitog uvida i stručnog vrednovanja svih pristiglih prijava programa/projekta na Javni poziv od strane Kulturnih vijeća i Povjerenstva, podržat će se  170 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti iznosom od 502.362,88 eura (3.785.053,12 kn).

Povećanim programskim sredstvima podržat će se produkcije predstava, izložbi, koncerata, projekti zaštite i očuvanja baštine, izdavanja knjiga, zbornika i časopisa, festivali, književne manifestacije, projekti međunarodne kulturne suradnje, brojni edukativni programi te nas, zahvaljujući jakoj i produktivnoj institucionalnoj i vaninstitucionalnoj sceni Pule, u 2023. godini očekuju brojni tradicionalni, ali i novi programi kojima će Pula zasigurno potvrditi status središta kulturne proizvodnje i kreativnog centra Istre.

Dodatnih 276.328,88 eura (2.082.000,00 kn) osigurano je za nastavak pružanja trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te trogodišnjih podrški projektima i programima koje provode udruge na području Pule za 2023. godinu temeljem ugovornih obveza za 2023. godinu, s ciljem stabilizacije nezavisnog sektora.

Poseban naglasak stavljen je na pružanje potpora za realizaciju edukativnih projekata i programa koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese, pa je tako samo u području Kulture mladih i za mlade po obrađenim prijavama za programe i projekte dodijeljeno sveukupno 117.346,00 eura (884.144,00 kn).

Značajno povećanje sredstava u odnosu na proteklu godinu osigurano je za programe i projekte po svim prioritetnim područjima s posebnim naglaskom na Likovne umjetnosti i muzejsko-galerijske djelatnosti i Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, a ponovno je uvedena i Međunarodna kulturna suradnja.

Prednost pri uvrštavanju u Program javnih potreba dana je kvalitetnim programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima prijavitelja kojima je primarno (i jedino) područje djelovanja područje kulture te programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima prijavitelja koji posebno potiču i promiču profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo u koje su uključeni lokalni autori i umjetnici te programi koji se odvijaju kontinuirano.

Odluka o dodjeli financijskih sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu i dodatni prilozi objavljeni su ovdje.