Novosti

22/11/2022

Gradsko vijeće usvojilo proračun za 2023. godinu „težak“ 79,2 milijuna eura

Gradsko vijeće Pule na sjednici držanoj 21. studenoga 2022. godine s 12 glasova „za“ usvojilo je proračun za 2023. godinu „težak“ 79,2 milijuna eura.

„Ovo je prvi proračun u eurima i po prvi puta Grad Pula provedeno je e-savjetovanje u razdoblju od 19. listopada  do 3. studenog. Ove godine provodimo novi, pilot projekt participativnog budžetiranja kroz koji se izravno uključuje građane u planiranje proračuna za sljedeću godinu. Projekt se provodi u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj koja je, osim Pule kao sudionike na projektu, odabrala još Rab i Pakrac. Radi se o praksi koja postaje nužan demokratski standard urbanih zajednica. Cilj projekta je uključiti građane u politički život grada te im omogućiti da sami raspolažu dijelom proračunskog novca“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Vesna Sajić.

Sveukupni prihodi proračuna Grada Pule za 2023. godinu planirani su u iznosu od 74.514.828,00 eura i primici u iznosu od 3.238.094,00 - zaduženje za dogradnju OŠ Šijana i rekonstrukciju DV Centar.

„Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 77.752.922,00  eura, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 37,35 posto, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 26,45 posto, prihodi od imovine 5,69 posto, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 18,18 posto, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,83, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,38, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6,17,  prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,78 te primici iz računa financiranja 4,16 posto“, obrazložila je pročelnica Sajić.

.U proračunu Grada Pule za 2023. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 1.460.184,00 eura, od čega planirani višak prihoda Grada iznosi 1.379.811,00  te proračunskih korisnika 80.373,00 eura.

Najveći dio proračuna, 40.466.927,00 eura, odnosno 51 posto ukupnih sredstava, odnosi se na društvene djelatnosti. Planirana su značajna sredstva za predškolski odgoj, rekonstrukciju DV Centar, izgradnju vrtića Valmade i Sisplac, zatim dogradnju OŠ Šijana, izgradnju i opremanje igrališta na Valkanama.

U 2023. godini osigurana su sredstva za uređenje pročelja za što je planirano 1.480.000,00 eura. Planira se izgradnja dječjih igrališta, uređenje brojnih zelenih površina, izgradnja i obnova nerazvrstanih cesta.

„Vjerujem da smo među prvim gradovima u Hrvatskoj koji su već usuglasili najvažniji dokument Grada. Hvala vijećnicima na raspravi i na podršci. Proračun je realan, održiv i prije svega razvojan s naglaskom na izgradnju novih vrtićkih kapaciteta, stanogradnju i obnovu fasada“, rezimirao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Pulski gradski vijećnici prihvatili su i Odluku o pripajanju trgovačkog društva Pragrande trgovačkom društvu Vodovod Pula.

Kako je obrazložio pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Igor Jovin  riječ je o statusnoj promjeni reguliranoj odredbama Zakona o trgovačkim društvima kojom se cjelokupna imovina i prava i obveze jednog društva, u ovom slučaju Pragrandea, prenosi na Vodovod Pula u zamjenu za poslovne udjele, uz istovremeno nastupanje pravnih posljedica kojima Pragrande prestaje postojati.

Osnovna djelatnost trgovačkog društva Pragrande je javna odvodnja, dok je osnovna djelatnost Vodovoda Pula javna vodoopskrba.

„S obzirom na srodne djelatnosti, pripajanje će centralizirati pružanje navedenih usluga što će se direktno odraziti na racionalizaciju poslovanja, povećanje operativnosti prilikom provođenja zajedničkih projekata, stvaranje preduvjeta za bolju konkurentnost, olakšat će koordinaciju prilikom aplikacije i provedbe projekata putem fondova europske unije te omogućiti objedinjavanje postupaka javne nabave, a sve navedeno direktno će utjecati na kvalitetniju i bržu uslugu našim građanima“, obrazložio je Jovin.

Radnici Pragrandea prenose i zadržavaju u Vodovodu Pula sva prava i obveze temeljem ugovora o radu sklopljenih s poslodavcem Pragrande d.o.o.

Osnivači navedenih trgovačkih društava su gradovi Pula i Vodnjan te općine Medulin, Barban, Fažana, Marčana, Ližnjan i Svetvinčenat.