EU projekt "Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli"

PODIJELI
11 / 05 / 2022

U sklopu EU projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ u tijeku su radovi na završnom pokrovnom sloju na tijelu odlagališta. Nakon preslagivanja postojećeg otpada radi dobivanja projektiranih nagiba i kosina, izveden je izravnavajući sloj od zemljanog materijala debljine do 25 cm. U izradi je plinodrenažni sloj od kamenog materijala debljine 30 cm, koji se prekriva različitim geosintetičkim materijalima koji imaju različite funkcije: zaustavljanje prodora plina iz tijela odlagališta (koji se plin skuplja u izvedene plinske zdence te preko budućeg plinovoda vodi do plinske stanice na spaljivanje), sprečavanje prodora kišnice u samo tijelo odlagališta (čime se ubrzava razgradnja otpada), te konsolidacija završnog pokrovnog sloja na pokosima. Iznad geosinteičkih materijala izrađuje se završni prekrivni sloj od zemlje debljine 1 m, na kojemu se kasnije izvodi sadnja stabala i drugih biljaka,  na gotovo 55.000 m2 (tj. 5,5 ha).

Radove izvodi društvo G.T. Trade d.o.o. Split, uslugu projektantskog i stručnog nadzora, te koordinacija zaštite na radu pruža društvo IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, a usluge vođenja projekta i tehničke pomoći u provedbi projekta povjerene su društvu PONTIFEX d.o.o. Pula.

Radovi su započeli 1. listopada 2021 godine te je njihov dovršetak planiran u rujnu 2022. godine. Nakon završetka projekta, odnosno nakon ishođenja uporabne dozvole te u sljedećih 30 godina, provodit će se program praćenja stanja okoliša (monitoring) kontrolom meteoroloških parametara na odlagalište, emisije tvari u zrak iz odlagališta, oborinskih voda i slijeganja razine tijela odlagališta.

Provođenjem projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“, sanira se odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unapređenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i društveno ekonomske koristiti te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene. Provedba projekta u skladu je s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Projekt će izravno doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova te kroz sprečavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, smanjenju rizika od otpada i poboljšanju učinkovitog upravljanja resursima.

EU Projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“ ima za svrhu sanaciju odlagališta na području Grada Pule, a provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, oznake poziva KK.06.3.1.13., financiranog iz Kohezijskog fonda, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Referentni broj: KK.06.3.1.13.0001, između Grada Pule kao korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Vrijednost projekta:

  • ukupna vrijednost projekta 28.745.466,08 kn,
  • ukupni prihvatljivi troškovi 28.045.512,08 kn,
  • bespovratna sredstva 23.838.685,26 kn (85% ukupno prihvatljivih troškova projekta)
  • sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.804.551,20 kn (10% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Odlaganje otpada na odlagalištu se ne vrši od kraja 2018. godine. Sanacijom i zatvaranjem odlagalište će postati zelena površina.         

Prema projektnoj dokumentaciji tehnologija rada na saniranju i zatvaranju odlagališta Kaštijun obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- formiranje tijela postojećeg odlagališta preslagivanjem dijela odloženog otpada;

- izgradnja obodnog kanala za skupljanje oborinskih voda;

- izvedba završnog pokrovnog sustava na formiranom tijelu odlagališta;

- izvedba sustava otplinjavanja odlagališta sa izgradnjom plinsko-crpne stanice;

- krajobrazno uređenje zone odlagališta otpada;

- retencijski bazen za skupljanje oborinskih voda;

- izgradnja upojnih građevina

- izgradnja servisne makadamske prometnice odlagališta otpada.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr