Pula među 16 hrvatskih gradova uključenih u projekt za mlade „Europe Goes Local“

PODIJELI
02 / 12 / 2021
EU  projekt za mlade

Na temelju otvorenog poziva gradovima, Grad Pula iskazao je  interes za uključivanje u projekt strateškog partnerstva "Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level" od 14. listopada 2021. objavljenog na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU s ciljem osnaživanja službenika Grada i dionika na lokalnoj razini u području kreiranja politika za mlade i rad s mladima.

Na temelju kvalitativne procjene iskaza interesa prijavitelja, Grad Pula je jedan od 16 gradova koji su odabrani za sudjelovanje u projektu, a belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini.

"Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level" predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije.

Projekt okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE - Proffesional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL.

Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultata europske suradnje u području mladih te kao takav podržava njihovu provedbu.

Ciljevi projekta su: podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima, osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini, razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije ERASMUS+  programa podržavati rad s mladima te doprinijeti razvoju rada s mladima kroz europsku suradnju.