Gradsko vijeće nije usvojilo niti jedno izvješće o poslovanju trgovačkih društava za 2020. godinu, osim izvješća Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula

PODIJELI
31 / 07 / 2021
4. sjednica Gradskog vijeća Pule

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, održanoj jučer, 30. srpnja 2021. godine, u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma, Gradsko vijeće nije usvojilo niti jedno izvješće o poslovanju trgovačkih društava za 2020. godinu u kojima je Grad Pula vlasnik ili suvlasnik, osim Izvješća Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d..

Slijedom navedenog nisu usvojena izvješća trgovačkih društava: Castrum Pula 97 d.o.o., Fratarski d.o.o., Kaštijun d.o.o., Luka Pula d.o.o., Monte Giro d.o.o., Plinara d.o.o., Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Pula Parking d.o.o., Pulapromet d.o.o., Pula Sport d.o.o., Tržnica d.o.o., te Vodovod Pula d.o.o..

Nezadovoljstvo poslovanjem koje je prezentirano u izvješćima, iskazalo je svih 11 vijećnika pozicije. Primjedbe su se odnosile na niz aspekata poslovanja, od financijskih rezultata, strukture i broja zaposlenih, plaća zaposlenih, strategija, konkretne aktivnosti/ne aktivnosti tijekom godine koje posljedice su, smatra većina u Vijeću, negativno utjecale na poslovanja u 2020-oj godini, a koje će se izgledno prenijeti i na samu 2021. godinu.

Gradsko vijeće, ponovimo, usvojilo je jedino Izvješće o poslovanju za 2020. godinu Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula u kojemu Grad Pula ima udio od 15 posto i to sa 13 glasova ZA i 4 suzdržana glasa.

Po posljednjoj točki dnevnog reda izabrana su radna tijela Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i to: Odbor za statut i druge opće akte, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule, Odbor za plan i financije, Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju, Odbor za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice, Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za gospodarstvo te Odbor za razvoj.