Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2021. godinu

PODIJELI
18 / 09 / 2020
Komunalna palača

Dana 18. rujna 2020. godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 05.10.2020. godine.

Pravo prijavljivanja na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici, fizičke osobe, trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Pravo prijavljivanja programa na ovaj Poziv nemaju udruge i ostale organizacije  civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije) za koje će Poziv biti objavljen nakon donošenja Proračuna Grada Pule-Pola za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu objavljen je  na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i Izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/ .