Obavijest o datumu raspisivanja Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu

PODIJELI
16 / 09 / 2020
Najava raspisivanja Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi

U petak, 18. rujna 2020. godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule-Pola objavit će Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu bit će objavljen  na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i Izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/ te u dnevnom tisku.

Pravo prijavljivanja  na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici,  fizičke osobe, trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Pravo prijavljivanja programa na ovaj Poziv nemaju udruge i ostale organizacije  civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, umjetničke organizacije i druge neprofitne organizacije) za koje će Poziv biti objavljen nakon donošenja Proračuna Grada Pule-Pola za 2021. godinu sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Rok za dostavu prijava na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu bit će do 5. listopada 2020. godine.