Održana 2. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

PODIJELI
02 / 02 / 2018

Jučer je u Komunalnoj palači Savjet mladih Grada Pule održao 2. sjednicu na kojoj je jednoglasno usvojen Program rada za 2018. godinu. Na samom je početku predsjednica Savjeta mladih Nada Katić predstavila dnevni red, nakon čega je Lena Radunić, viša stručna suradnica Upravnog odjela za kulturu, članovima Savjeta mladih približila Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020., Zakon o savjetima mladih te Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule.

Aktivnosti koje će savjet mladih provoditi sastoje se od pet područja djelovanja koja su definirana sukladno Lokalnom programu za mlade Grada Pule 2018.-2020: obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te kultura i slobodno vrijeme mladih. Savjet mladih će u narednoj godini provesti aktivnosti uključivanja mladih u društvo kroz različite radionice, debate, javne rasprave te sportske, volonterske, kulturne i društveno-političke aktivnosti. Na ovaj će se način mlade potaknuti na zdrav način življenja, osvijestiti ih o društvenoj odgovornosti i aktivnije uključiti u društvo.

Početne aktivnosti Savjeta mladih usmjerene su na poticanje informiranosti i vidljivosti Savjeta mladih Grada Pule, kako bi se zainteresirani pojedinci uključili u aktivnosti koje će Savjet provoditi u ovoj godini i shodno tome pridonijeti poboljšanju kvalitete života mladih u Gradu Puli.